Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
Drogi Kliencie,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) musimy poinformować o kilku zmianach i informacjach:
Najważniejszym celem naszego działania poza dostarczaniem najlepszego jakościowo produktu, jest zachowanie prywatności oraz bezpieczeństwo waszych danych osobowych. Zapewniamy wam również możliwość spełnienia wszystkich przysługujących w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać treści marketingowe, które najbardziej będą wam odpowiadały.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest spółka Tropic Sp. z o.o. s.k, z siedzibą w Koczargach Nowych, przy ul. Bugaj 11 05-082 Stare Babice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642339, NIP 1182131397, REGON 365670166

Czemu są nam potrzebne Twoje dane?
Dane, które od Pana/Pani otrzymujemy, przetwarzamy, ponieważ są nam niezbędne żeby nawiązać współpracę handlowo-marketingową. Żeby zaszła taka relacja musimy otrzymać od Ciebie zgodę na podjęcie działań, co wiążę się z tym, że musimy mieć niektóre dane od klienta do prowadzenia odpowiednich działań. Dane zawsze ulegają profilowaniu w celu dostosowania się do twoich potrzeb i preferowanej przez Ciebie oferty. Dzięki informacjom, które otrzymujemy, możemy przeprowadzać każdą operację związaną z naszym porozumieniem znacznie sprawniej. Dążymy w ten sposób do udoskonalenia komunikacji i personalizacji każdego klienta. Powierzane nam dane nie mają wypływu poza obręb naszej firmy, chyba, że jest to konieczne do zrealizowania wspólnych celów klienta jak i naszych (podanie danych na temat firmy, firmie przywożącej towary). Dane mogą być ponadto zamieszczane na serwerach znajdujących się w Państwach Trzecich, następuje to tylko wtedy, jeżeli będzie to podyktowane w związku z wykonywaniem przez nas działań technicznych (sprawdzenie danych czy klient jest aktywnym płatnikiem vat).

Jakie są cele i podstawy prawne według których przetwarzamy powierzane nam dane?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:
  • realizacji zawartych umów;
  • realizacji jednostkowych zleceń;
  • świadczenia innych usług związanych z przedmiotem naszej działalności;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów, towarów i usług;
  • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  • prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
  • archiwizacyjnym.


Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących przepisów:
  • odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  •  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;
  •  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jakie są prawa Klienta w stosunku do danych?
Informujemy, że w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Możesz się skontaktować z naszym pracownikiem poprzez wysłanie maila na adres e-mail: office@tropic.pl
Adres

ul. Bugaj 11
Koczargi Nowe
05-082 Stare Babice

Godziny otwarcia

Pon.–pt. 8:00-16:00